Benny Andersen Prisen

Pludselig forstod jeg, at jeg har meget at bidrage med på grund af min baggrund og

mit arbejde med den: Der er så meget, jeg har fået og lært, som jeg nu gerne vil bidrage med.”

Stina, 29 år, dec. 2012. Tidligere plejebarn og nu mentor i De 4 Årstider.

Midt på Nørrebro i Guldbergsgade 10 findes et særligt sted med liv og aktivitet – et helle for udsatte børn og unge, der alle har det til fælles, at de er eller har været anbragt. De fleste i pleje. Her møder de andre som dem selv, de får oplevelser og aktiviteter, og bliver del af grupper og et fællesskab. Omdrejnings-punktet er at støtte og styrke børnene og de unge til trivsel og udvikling. Her er omsorg og nærvær, læring og empowerment. Her finder systembørn en værdifuld livsverden, hvor de næres og vokser. Og det sker i kraft af gode voksne, der forstår at udvikle relationer og skabe fællesskab og identitet. En alternativ familie, som disse børn og unge i særlig høj grad har brug for – og selv er et aktiv i.

Motivation

Jeg vil gerne indstille dette særlige sted, Netværks- og aktivitetshuset, De 4 Årstider, ledet af stifteren, Terese Mersebak, til Benny Andersen-prisen, da disse børn, unge og voksne som brugere og ansatte viser vej i det sociale børne-unge-arbejde i Danmark. Disse børn og unge kan ses som livreddere for den sociale anbringelses-verden – for hvem er bedre til det, end dem? De kan gøre så meget for anbragte børn i Danmark; det sociale system og samfundet. Og de gør det allerede. Som citatet af Stina viser, vil de bidrage.

Som ekstern konsulent, der aktuelt laver en brugerundersøgelse, ser jeg et eksemplarisk socialt arbejde, hvis tilgang, værdier og metoder skal løftes frem, da kvalitet og potentiale er så stærkt. Og det skyldes, at brugerne er medskabere og aktører. Det har vi brug for også i en større sammenhæng: Brugerne i De 4 Årstider udgør et særligt aktiv med deres viden og erfaringer – en ekspertise, som skal inddrages mere i Danmark, for deres stemme er værd at lytte til. De sender på en autentisk og personlig kanal til alle parter – børn og unge i anbringelse, plejeforældre og forældre, sagsbehandlere og politikere. Vores sociale børne-unge-system kalder på personlighed og menneskeliggørelse. Og det kan ske i kraft af dem, præcis som børnerådsformand Lisbeth Zornig, der troværdigt og modigt fortæller sin historie og det berører os. Ved at se dem som medborgere og inddrage dem, kan der skabes bedre løsninger, og potentielt en transformation af den institutionelle praksis.

Vi har brug for, at disse børn og de unge bliver part i egne sager. Og at professionelle kapacitets-opbygger hertil. Med en netop afsluttet mentor-uddannelse understøtter De 4 Årstider yderligere denne udvikling: Her styrkes de ældste i at klare sig, og være forbilleder for børnene og de unge. De bidrager i en større samfundsmæssig sammenhæng som ”professionelle bruger-repræsentanter”. De 4 Årstider er et fyrtårn for socialfaglig, pædagogisk og børnepolitisk arbejde. De inspirerer og lyser op, tilmed i udlandet, fx Frankrig, Japan, EU og Oslo. Derfor en pris til De 4 Årstider.

Hvad er De 4 Årstider? Hvilke aktiviteter foregår der? Og hvad betyder det?

Stedet har eksisteret i 16 år og er et special-tilbud under Københavns Kommune. Det blev etableret af tre nytænkende familiepleje-konsulenter, som kunne se at plejebørnene havde brug for et sted som var deres, og voksne som suverænt var på deres side, og ikke andres; forældre, plejefamilie eller systemet. Stedet startede med en kendt gruppe plejebørn, og skabte en ramme til et udviklings-arbejde med det formål at give dem tryghed og succes, og medbestemmende fra start. Konceptet har holdt, ligesom grundværdier er de samme; gensidighed, nærvær, deltagelse og ansvar.

Det indgår i flere aktiviteter; gruppe-forløb med udviklings-aktiviteter, hvor der i kraft af fysisk udfordrende aktiviteter fx klatring arbejdes med at mærke sig selv, og udfordre sine grænser. Det aktiverer et overskud til at arbejde med sig selv, sine oplevelser og udfordringer ved at være anbragt, omsorgssvigtet og måske misbrugt; at forstå det og håndtere det. Og heri få mere selvværd, tro på livet og mod på at tage udfordringer op, fx systemkontakt og at sige fra og tage egne behov alvorligt. I grupperne sker en spejling og identifikation, hvor følelsen af at være alene og anderledes imødekommes.

Der er torsdagscafe, hvor børnene og de unge mødes på kryds og tværs, spiser mad sammen, fejrer højtider og fødselsdage og i det hele taget har samvær. Hver torsdag er der også mulighed for individuel rådgivning og støtte, hvilket også kan ske telefonisk. De 4 Årstider laver også større projekter – teater, film, konference, undervisning, debat, fortaleri mv. Der er en kontaktpersonordning(efterværn), der hjælper med overgang fra ung til voksenliv. Dette hjælper dem til mere ansvar, større selvstændighed og uafhængighed af systemet. Modsat andre ordninger får de unge her ikke kun én voksen kontaktperson, men et sted og et helt netværk af børn, unge og voksne, som er der for dem.

Mere end 350 børn og unge har i løbet af de 16 år haft kontakt til stedet, heraf har ca. 100 børn indgået i længere forløb og fået tættere forhold til stedet. Dertil kommer den åbne telefon-rådgivning, som har hjulpet flere hundrede børn, voksne og professionelle. Andre aktiviteter er fx film og teater, hvor deres personlige historier og budskaber formidles, ofte stærkt og rørende. De har været i TV flere gange, og de har turneret i Danmark og Grønland. Deres gruppeture er bl.a. gået til Wales, Bulgarien, Island og Thailand. De udfordrende oplevelser skaber identitet, læring og fællesskab.

Stedet udvikles på flere måder i kraft af brugerne selv. Nye mentorer indgår fx som ansatte kontaktpersoner for de unge. En 2 årlige mentor-uddannelse blev etableret i 2009, da flere ældre brugere ønskede forsat at høre til og bidrage. I 2011 har 8 unge gennemført og siden klaret sig særdeles godt. En netop afsluttet SPUK-evaluering vurderer den som særdeles udbytterig.

De fik undervisning i bl.a. psykologi, selvudvikling og stedet fungerede som øvelsesramme i et forløb med skift mellem teori og praksis. Det giver en særlig kvalitet, at børn og unge kan identificere sig med mentorerne: Med deres erfaringer og bearbejdelse af at være anbragt, fungerer mentorerne som ’unge voksne forbilleder’. De kan kommunikere og nå de unge, mere personligt og direkte. I en særlig dynamik af omsorg, ansvar og læring. Se mere www.de4aarstider.com (Se fotos her).

Hvad forskel gør De 4 Årstider for deres brugere – børnene og de unge?

Alle disse forhold og aktiviteter er hver især gode, men summen er særlig vigtig: Et nærværende og udviklende praksisfællesskab om det taburiserede fælles ’at være anbragt’. Ved metaforisk at associere til familie og stedet som et hjem orienterer ansatte som brugere sig herefter: Det skaber en meningsfuld sammenhængskraft, og internaliseres i relationer og omgangsformer mellem voksne og børn, ’forældre’ og unge. Udvalgte bruger-relationer beskrives og udvikles som søskende-relationer.

Inddragelsen af mentorer i arbejdet er et karakteristisk udtryk for, hvordan De 4 Årstider løbende videreudvikler form og indhold og revitaliserer familie-metaforen. Med denne særligt evne til, i kraft af brugerne, at opbygge relationer, tilhørsforhold og identitet som et sammensat og forskelligartet aktiv skabes en særlig ”De-4- social kapital”: De 4 Årstider er et fast og vedvarende grænsefællesskab, hvor brugerne kan mødes på tværs og dele viden og erfaringer. Her er et fælles ’vi’ ift. andre. De kan komme og ’være sig selv’. Stedet er et helle, et tilhørssted med voksne og andre børn og unge, som kender og forstår en – og vedbliver at være der for en.

Dette er vigtigt, da livet for flere er karakteriseret ved mange skift (skole, uddannelse eller arbejde, hjemgivelse, ny anbringelse i pleje eller hybelliv). Her skabes alternative forbindelseslinjer -stedet er en bro til mulighederne derude; til praktikplads, job og uddannelse, socialsystemet og den store verden i øvrigt. I kraft af alt dette ønsker de – om Stina pointerer indledningsvis – at bidrage og give igen: At påvirke socialpolitikken, sikre deres rettigheder og få kontakt og erfaringsudveksling. De er aktive i udviklingen af anbringelsesområdet med undervisning, rådgivning og konsulentarbejde i kommuner. De indgår i Børnerådets ekspertpanel og Nordisk Ministerråds temaarbejde, og stiller op til undersøgelser mv.

Det er muligt, de kan medvirke til at skabe en brugerorganisation, så en samlet stemme taler deres fælles sag. – Et stort aktiv for dem og for Danmark. Der er fantastiske resultater, og et stort potentiale.

Derfor en pris til De 4 Årstider.